Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Informatieplicht en reclame

Als verkoper moet u gebruikers inlichten over het correcte gebruik van biociden. Reclame is aan strikte voorwaarden gebonden. Voor biociden van het gesloten circuit gelden aparte regels.

Jump menu

  Reclame maken voor biociden 

  Reclame voor biociden is gebonden aan verplichtingen en verbodsbepalingen, ongeacht of het gaat om biociden van het gesloten of het vrije circuit. De voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd: 

  • Elke reclame, onder welke vorm dan ook, zonder toelating voor het in de handel brengen van een product, is strikt verboden. 
  • Elke reclame moet de volgende zinnen bevatten:
   • ‘Gebruik biociden veilig’  
   • ‘Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie’  

  Deze zinnen moeten duidelijk opvallen en leesbaar zijn. Het woord ‘biociden’ mag in de voorgeschreven zinnen vervangen worden door een nauwkeurige aanduiding van de productsoort. 

  • Reclame voor biociden mag de gebruiker niet misleiden over:  
   • de gevaren voor de gezondheid van mens of dier  
   • de gevaren voor het milieu 
   • de werkzaamheid van het product 
  • Publicaties of technische documenten voor verkopers en gebruikers van biociden worden ook beschouwd als reclame. 
  • Reclame voor biociden mag geen van de volgende vermeldingen (of gelijkaardige vermeldingen) bevatten
   • biocide met een laag risico  
   • niet giftig  
   • niet schadelijk voor de gezondheid  
   • natuurlijk product  
   • niet schadelijk voor het milieu  
   • niet schadelijk voor dieren 

  Informatieplicht voor het gesloten circuit 

  Biociden die behoren tot het gesloten circuit mogen alleen verkocht en gebruikt worden door geregistreerde professionals.

  Verkopers van biociden uit het gesloten circuit zijn bovendien verplicht om (art. 39-40, koninklijk besluit van 4 april 2019): 

  • elke klant bij de verkoop in te lichten over zijn/haar verplichtingen (zoals registratie, dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, vervoer, opslag, opleiding, …)  
  • op de verkoopfactuur en het kasticket te vermelden: “Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit” 
  • op de hoogte te zijn van de specifieke verplichtingen die bepaald zijn in de toelatingsakte van het biocide (verplichtingen inzake opslag, vervoer, opleiding, …). U vindt die in de lijst van toegelaten biociden 
  • in de nabije omgeving alle persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen die vereist zijn voor het gebruik van een biocide van het gesloten circuit als het publiek (dat wil zeggen, andere dan professionele geregistreerde gebruikers) toegang kan hebben tot dat product 
  Terug naar boven