Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Biociden van het vrije of gesloten circuit

Of een biocide tot het vrije of het gesloten circuit behoort, hangt af van de risico’s die het product inhoudt voor de gebruiker.  

Jump menu

  Biociden die een groot risico inhouden voor de gezondheid, behoren tot het gesloten circuit. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. Wie biociden van het gesloten circuit gebruikt, moet steeds persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen of een masker) dragen. 

  Tot het vrije circuit behoren biociden waaraan minder risico’s verbonden zijn en waarvoor gebruikers geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te dragen.  

  Uitzonderingen

  In uitzonderlijke gevallen kunnen er verplichtingen voor gebruikers en/of verkopers wegvallen. Ook het grote publiek mag dan bepaalde biociden van het gesloten circuit gebruiken. In de toelatingsakte van het product kunt u in paragraaf 8 nalezen of er een uitzondering van toepassing is. 

  Toegelaten of niet? 

  Om te weten of een biocide legaal op de markt is, kunt u de lijst van toegelaten biociden raadplegen. Die vermeldt onder meer of een product tot het vrije of het gesloten circuit behoort en of er uitzonderingen zijn op de regels van het gesloten circuit. Producten die niet op de lijst staan, mogen in België niet verkocht worden. Voor borderline producten, die zich op de grens bevinden tussen een biocide en een ander product, gelden specifieke regels.

  Terug naar boven