Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over ons

De dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid houdt nauw toezicht op de Belgische biocidenmarkt, om zo de impact van biociden op onze gezondheid en het milieu te verminderen.

Jump menu

  Missie

  De dienst biociden van de FOD Volksgezondheid staat in voor de implementatie en coördinatie van de biocidenwetgeving in België. Op Europees niveau is de dienst Biociden de bevoegde autoriteit voor België wat betreft de beschikbaarheid en het gebruik van biociden. 

  In deze context, kan onze missie als volgt worden samengevat: 

  • We evalueren biociden en hun werkzame stoffen, zodat ze veilig zijn voor mens, dier en milieu. 
  • We verlenen nationale registraties en Europese toelatingen om biociden in België op de markt aan te bieden. 
  • We beheren het gebruik van gevaarlijke biociden en volgen het op. We registreren onder meer gegevens over producten, gebruikers en verkopers.  
  • We geven beleidsondersteuning, werken wetgeving uit en passen de correcte regelgeving toe. 
  • We informeren burgers en professionelen en beantwoorden hun vragen over biociden. 
  • We onderhandelen op een transparante manier met belanghebbenden over de verkoop en het gebruik van biociden. 
  • We werken samen met inspectiediensten, met andere overheidsdiensten en met onze internationale partners. 

  Visie

  De dienst Biociden zet zich in voor een veilig en duurzaam biocidengebruik. Op die manier beschermen we de gezondheid van burgers en hun omgeving. In onze evaluaties integreren we het voorzorgsprincipe en besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van kwetsbare groepen.   

  Als netwerkorganisatie geven we de voorkeur aan een constructieve en open dialoog met al onze partners. We voeren onze taken op een hoog niveau uit en willen een referentiepunt zijn op nationaal en internationaal niveau. Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, transparantie en participatie staan centraal in de werking van onze dienst en bij het uitvoeren van onze opdrachten.

  Organisatie

  De dienst Biociden is opgedeeld is zes teams, elk met een eigen teamverantwoordelijke:  

  • Vier teams ‘Registraties en toelatingen’ 
  • Het team ‘Projectbeheer en communicatie’ 
  • Het team ‘Administratie’ 

  De teams ‘Registraties en toelatingen’ bestaan telkens uit meerdere wetenschappers die biociden en hun werkzame stoffen evalueren. Daarvoor werken ze per expertise samen. De verschillende expertisegroepen concentreren zich op: 

  • Fysico-chemie 
  • Ecotoxiciteit (de mogelijke impact van biociden op het milieu) 
  • Humane toxiciteit (de mogelijke impact van biociden op de mens) 
  • De werkzaamheid van biociden 
  Terug naar boven