Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

De Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties(externe link).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://biocide.be/

NALEVINGSSTATUS

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen  zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle  eisen voldaan. 

JUISTHEID TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Een externe, vereenvoudigde toegankelijkheidsaudit werd uitgevoerd  op 20 maart 2024.  Het verslag kan u raadplegen via  https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/biocide.be.

ONTOEGANKELIJKE INHOUD

Er zijn enkele toegankelijkheidsproblemen vastgesteld inzake lay-out, navigatie, afbeeldingen en pagina-opmaak, bijvoorbeeld:

  • het ontbreken van een tekstueel alternatief voor sommige afbeeldingen (ontbrekende of niet-lege alt tags);
  • de beschrijving van enkele links die als ankers worden gebruikt;
  • de html-structuur van de titels moet voor sommige pagina's worden verbeterd (met name de coherentie van de hiërarchie van h-tags voor titels en tussentitels);
  • semantische opmaak om onderstreepte of speciale tekst te markeren;
  • de mogelijkheid om naar of rond contentblokken te navigeren.

Sommige multimedia- of (oudere) bestanden voldoen niet aan de toegankelijkheidsnormen, maar zullen in toekomstige updates geleidelijk aan worden vervangen.

VOORGESTELDE ALTERNATIEVEN

Indien u informatie nodig heeft die momenteel niet toegankelijk is op onze website, kan u ons contacteren via e-mail info.biocides@health.fgov.be . Wij proberen u de informatie, indien mogelijk, op een toegankelijke manier te bezorgen. Voor niet-toegankelijke elementen is er echter niet steeds een alternatief beschikbaar.

CONTACTGEGEVENS

Bij  vragen of opmerkingen  over de toegankelijkheid van onze website kan u contact opnemen met de dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - dienst Biociden
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
+32 2 524 97 97 (contact center beschikbaar op werkdagen tussen 8 en 13 uur)
info.biocides@health.fgov.be 

Contactformulier voor de FOD Volksgezondheid

Als er een probleem blijft, kan u de klachtenprocedure van onze federale overheidsdienst volgen.

Bent u het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan u contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
Contactgegevens

OPMAAK VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19/04/2022.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 10/04/2024.

Terug naar boven