Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bescherming van persooonsgegevens

Privacybeleid 

De volgende informatie heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens aan de hand waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gevestigd te Galileelaan 5 bus 2, 1210 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0367.303.762.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer​:

 • u surft op de pagina’s van deze website. In uw browser beginnen deze met http://www.biocide.be. Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan moet u zich beroepen op de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van de verantwoordelijken van die diensten;
 • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd op basis van:

 • Europese verordening 2016/679  van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG);
 • de wet van 8 december 1992 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. (geconsolideerde versie)
 • 23 MEI 2001 Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (geconsolideerde versie)
   
 • de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (geconsolideerde versie)

 

1. Rechtsgrondslagen en doeleinden van de verwerkingen

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om:

 • u in te lichten (automatische verzending van het elektronische nieuwsbrief, verzending van brochures)
 • uw vragen te beantwoorden
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.

Gegevens worden ook op anonieme wijze verzameld en verwerkt:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, met de bedoeling onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw aanvraag om tot informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie en bent u vrij ze haar te contacteren of niet.

 

2. Verwerkte gegevens

In de volgende 2 situaties vermeld in onderstaande tabel worden persoonsgegevens automatisch verzameld en verwerkt.

 
Situatie Verzamelde gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’s

Anonieme, analytische gegevens

IP-adres

U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail
contact met ons op

Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft

Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer

Technische gegevens die al dan niet verbonden zijn aan uw e-mail

Uw postadres voor de verzending van documenten en/of publicaties.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn worden automatisch verzameld zonder naar uw IP-adres te linken en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren :

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

 

3. Gebruik van cookies

Zie ons cookiebeleid hieronder.

 

4. Bewaringsduur

De bewaringsduur :

 • van uw IP-adres is 12 maand
 • van de cookies varieert in functie van het type cookie (tot maximum 2 jaar)
 • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail is 5 jaar.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

 

5. Veiligheid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.  

Let wel: op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden echter gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

 

6. Recht op inzage, rectificatie, bezwaar en wissen

U heeft een aantal rechten wat betreft de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen. Contacteer ons als u gebruik wil maken van één van deze rechten.

Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt die termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2, 1210 Brussel
dpo@health.fgov.be 

 

7. Overdracht van gegevens

We maken uw persoonsgegevens niet over aan derden.

 

8. Klachten

Als u vindt dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat35
1000Brussel
contact@apd-gba.be

 

9. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: DPO@health.fgov.be .

 

10.Nieuwsbrief

De persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft bij de inschrijving op onze nieuwsbrief worden enkel gebruikt om de nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens zullen niet bekend gemaakt worden aan derden, noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden. U kunt steeds uitschrijven via een link onderaan de nieuwsbrief.

 

 
 

 

Cookiebeleid

De website www.biocide.be van de dienst Biociden van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu maakt gebruik van cookies.  Een cookie is een informatiebestandje dat bij het bezoeken van een website op de computer van de gebruiker wordt bewaard. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website van de dienst Biociden bruikbaarder te maken voor u.

Waarom gebruiken we cookies?

De dienst Biociden van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die de beheerder is van deze website, maakt op www.biocide.be  gebruik van drie soorten cookies:

 • essentiële cookies;
 • functionele cookies;
 • analyse cookies.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gebruikt daarnaast ook "MATOMO " voor analytische doeleinden. Deze analysetool meet de websitebezoeken. Om hiervoor extra nuttige informatie te verzamelen plaatst deze analysetool cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.

Voor deze analysetool maken we gebruik van een Matomo-Cloud, een externe partner die zowel z'n organisatie als de achterliggende datacenters binnen Europa heeft en volop inzet op GDPR-compliance en respect voor de privacy. Voor het gebruik van de cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven. Indien u uw akkoord niet geeft, worden er slechts beperkte bezoekersstatistieken verzameld zonder dat er cookies worden geplaatst.

Lijst van essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

 

Naam Vervaldag Inhoud Doel
BIGipServerF2W-... Tot het einde van de  sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.
TS01448b0
(tekens na TS... variëren)
Tot het einde van de  sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

 

Lijst van functionele cookies

Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Naam Vervaldag Inhoud Doel
popupWasShown   of de popup 'Professional or Civilian' getoond werd of niet registreren of de popup 'Professional or Civilian' getoond werd of niet
Language

365 dagen
(1 jaar)

Taal van de laatst bezochte pagina Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.
has_js Tot het einde van de sessie 1 Snelle check of javascript beschikbaar is.
fedconsent 90 dagen Cookie-voorkeuren  Bewaart de gemaakte keuzes uit de cookie-popup.

 

Lijst van analytische cookies

Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de analytische cookies aanvaardt.

Naam  Vervaldag Inhoud Doel
_pk_id 28 dagen Token id Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ref 6 maanden    Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ses 50 minuten Session ID Analyse van het bezoekersaantal website.
Terug naar boven