Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Goedkeuring werkzame stoffen

Biociden op de markt aanbieden en gebruiken is in België alleen mogelijk met goedgekeurde werkzame stoffen. Biociden met bestaande werkzame stoffen, die het EU Beoordelingsprogramma nog aan het doorlopen zijn, kunnen op de markt worden aangeboden als ze onder de overgangsmaatregelen van verordening (EU) nr. 528/2012 vallen.

Jump menu

  Soorten werkzame stoffen

  Om biociden te produceren, kunt u gebruik maken van twee soorten werkzame stoffen:

  Bestaande werkzame stoffen

  Bestaande werkzame stoffen zijn stoffen die voor 14 mei 2000 op de markt zijn gebracht, maar die nog op Europees niveau beoordeeld moeten worden. Biociden met bestaande werkzame stoffen vallen onder de Belgische overgangsmaatregelen, met name de registratieprocedure overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2019. Ze kunnen op de markt blijven tot de Europese Commissie een beslissing over de betrokken stof genomen heeft. Als een biocide verschillende werkzame stoffen bevat, blijven de overgangsmaatregelen gelden zolang niet alle werkzame stoffen in dat biocide op Europees niveau zijn beoordeeld. 

  Zodra alle werkzame stoffen voor de relevante productsoorten goedgekeurd zijn en in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen zijn opgenomen, vervallen de overgangsmaatregelen en gelden de Europese procedures. Er moet dan vóór de goedkeurings­datum van de laatste werkzame stof voor de relevante productsoorten een toelatingsaanvraag op Europees niveau ingediend worden. 

  Als een werkzame stof niet wordt goedgekeurd, moet het biocide van de Europese markt gehaald worden binnen de respijtperiodes die zijn vastgelegd in verordening (EU) nr. 528/2012. De respijtperiodes gelden alleen voor de biociden die het EU Beoordelingsprogramma hebben doorlopen.

  I. Beoordeling van bestaande werkzame stoffen (op de markt vóór 14/05/2000)   II. Beoordeling van biocideproducten
  STATUS (OF BESLISSING)   STATUS
  Minstens één werkzame stof is onder beoordeling voor de relevante productsoort 
  • Overgangs­maatregelen zijn van toepassing (art. 89 van BPR) op biociden waarvan minstens één werkzame stof onder beoordeling is. 
  • In België is het koninklijk besluit van 4 april 2019 van toepassing. 
  • Om een biocide op de Belgische markt te mogen aanbieden, moet er een registratie­aanvraag ingediend worden volgens de nationale registratie­procedure. 
  Alle werkzame stoffen zijn of worden goedgekeurd voor de relevante productsoort
  • De toelatings­procedures vastgelegd in verordening (EU) nr. 528/2012 zijn van toepassing  
  • Als er vóór de goedkeurings­datum van de laatste werkzame stof een Europese toelatings­aanvraag werd ingediend voor biociden die in België al volgens de nationale procedure geregistreerd zijn, dan genieten die biociden in België een verlenging van 3 jaar (post-bijlage I verlenging). 
  • Als er vóór de goedkeuringsdatum van de laatste werkzame stof geen Europese toelatings­aanvraag werd ingediend voor biociden die in België al volgens de nationale procedure geregistreerd zijn, dan gelden de volgende respijt­periodes: 180 dagen voor het op de markt aanbieden en 365 dagen voor het opgebruiken van de bestaande voorraden. 
  Minstens één werkzame stof wordt niet goedgekeurd voor de relevante productsoort Voor biociden die in België al geregistreerd zijn en die een werkzame stof bevatten die niet werd goedgekeurd, gelden de volgende respijt­periodes: 12 maanden voor het op de markt aanbieden en 18 maanden voor het opgebruiken van de bestaande voorraden vanaf de afkeurings­datum. Na afloop van die respijt­periodes mogen de biociden niet meer op de Europese markt worden aangeboden of gebruikt.

  Nieuwe werkzame stoffen

  Nieuwe werkzame stoffen vallen niet onder de overgangsmaatregelen. Ze mogen pas in biociden verwerkt en op de markt aangeboden worden als ze zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen.

  • Het toelaten van werkzame stoffen gebeurt op Europees niveau. 
  • Het toelaten van biociden kan pas gebeuren nadat de werkzame stoffen zijn goedgekeurd. De toelating gebeurt door de lidstaten, tenzij het om een Unietoelating gaat. 

  Werkzame stoffen worden gewoonlijk toegelaten voor een periode van 10 jaar, tenzij ze in aanmerking komen voor vervanging. In zo’n geval geldt de toelating van een werkzame stof maximaal 7 jaar. Als de werkzame stof bovendien voldoet aan één of meer uitsluitingscriteria, geldt de toelating maximaal 5 jaar. Toegelaten werkzame stoffen worden opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen. Alleen voor biociden met goedgekeurde werkzame stoffen kan er vervolgens een toelating aangevraagd worden. 

  Wilt u een nieuwe werkzame stof op de markt aanbieden voor gebruik in biociden die nog niet toegelaten zijn (of nog niet onder beoordeling zijn), dien dan een aanvraag tot goedkeuring in bij het European Chemicals Agency (ECHA). Verkiest u België als evaluerende lidstaat voor de beoordeling van uw nieuwe werkzame stof, neem dan minstens twee jaar vooraf contact op met de dienst Biociden
   

  Terug naar boven