Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verlenging van het Beoordelingsprogramma

Artikel 89(1) van Verordening (EU) nr. 528/2012 bepaalt dat de Commissie het werkprogramma voor systematisch onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen moet voortzetten, met als doel dit uiterlijk op 31 december 2024 af te ronden.  Het is echter duidelijk geworden dat een verlenging van de eerder vastgestelde deadline van 31 december 2024 nodig zal zijn: alle voorstellen die momenteel naar voren zijn gebracht zullen uitmonden in een uitstel van de bovenvermelde deadline met meerdere jaren.

Alleen al gelet op de omvang van het aankomende verlengings-/hernieuwingsproces moet worden erkend dat het met de wettelijk vastgestelde deadline voor de indiening van  verlengings-/hernieuwingsdossiers niet mogelijk zal zijn om, op een tijdige manier, alle dossiers te beheren en alle evaluaties uit te voeren.

Om verstoringen van de markt te voorkomen en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu te blijven garanderen, roept de Belgische bevoegde overheid de industrie dan ook op om:

  • de in te dienen verlengings-/hernieuwingsdossiers grondig voor te bereiden;
  • vrijwillig dossiers voor verlengingen/hernieuwingen vroeger in te dienen dan de wettelijke deadline;
  • actief te communiceren met de dossierbeheerder tijdens het beheer en de evaluatie van de verlengings- /hernieuwingsdossiers.

Verlengings-/hernieuwingsdossiers moeten via ons "Gestautor"-platform worden ingediend.

  • Tegen 1 december 2023: alle dossiers voor verlenging/hernieuwing van producten die voldoen aan het formaat van toelatingsnummer "NOTIF..." of die een toelatingsnummer BE-REG-00800 of hoger hebben.
  • Tegen 1 maart 2024: alle dossiers voor verlenging/hernieuwing van producten die voldoen aan het formaat van toelatingsnummer "...B" of die een toelatingsnummer BE-REG-00799 of lager hebben.

Hier vindt u meer informatie over het vroegtijdig indienen van voornoemde verlengings-/hernieuwingsdossiers.

Terug naar boven