Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verlenging beoordelingsprogramma werkzame stoffen

Zoals eerder aangekondigd werd het Europese beoordelingsprogramma voor de werkzame stoffen die in biociden worden gebruikt, verlengd tot 31 december 2030.  De beoordeling van deze stoffen duurt langer dan initieel gedacht, onder meer door de complexiteit van sommige vragen, de voortgang in de technische richtsnoeren en de nieuwe criteria voor het bepalen van hormoonverstorende eigenschappen.

De officiële publicatie is beschikbaar via Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1398 van de Commissie van 14 maart 2024 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een verdere verlenging van de looptijd van het werkprogramma voor systematisch onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen.

Terug naar boven