Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een nieuw besluit voor begassingen en ontgassingen

Op 1 juli 2023 treedt een nieuw koninklijk besluit houdende reglementering van de begassingen en ontgassingen van 10 mei 2023 in werking. De FOD Volksgezondheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) hebben samen aan een nieuwe geactualiseerde tekst gewerkt. 

Bij begassing (of fumigatie) worden schadelijke organismen (insecten, ratten, ... ) bestreden door blootstelling aan chemische dampen. Begassing wordt bijvoorbeeld toegepast op goederencontainers en bestaat uit drie fasen: het inbrengen van het begassingsmiddel, het verluchten en het vrijgeven van de begaste ruimte.  

Het vorige besluit dateert van 14 januari 1992 en was dus dringend aan herziening toe, met name wat betreft de lijst van werkzame stoffen in begassingsmiddelen. Het nieuwe besluit bevat geen lijst van werkzame stoffen voor begassingsmiddelen meer. Om te weten of een product onder de regels voor begassingen valt, kan u de lijst van toegelaten producten en de toelatingsakte raadplegen; de toelatingsakte moet de toepassing als begassingsmiddel vermelden bij de toegelaten toepassingen, of vermelden dat het om een begassingsmiddel gaat.

Het nieuwe besluit voorziet onder meer in de invoering van een begassingsplan op basis van een risicoanalyse. Daarnaast regelt het ook het ontgassen van containers afkomstig uit het buitenland. Op die manier wordt het accidenteel vrijkomen van gevaarlijke gassen beperkt. 

Voor de lijst van biocide begassingsmiddelen: zie de lijst van toegelaten producten.

Voor meer informatie over begassingsmiddelen in gewasbescherming: zie fytoweb.be.

Terug naar boven