Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een federaal reductieplan voor veiligere biociden

logo federaal reductieplan biociden

De FOD Volksgezondheid heeft een reductieplan opgesteld dat de risico’s voor de gezondheid en het milieu van chemische bestrijdingsmiddelen of biociden moet verminderen. Het plan omvat verschillende acties zoals een verplichte opleiding voor professionele gebruikers en een campagne om mensen concrete tips te geven om deze producten veilig te gebruiken.

Acties in verschillende domeinen
Het federale reductieplan voor biociden voor de periode 2023-2028 bundelt verschillende acties die de risico’s van biocidengebruik moeten beperken. Daarbij gaat speciale aandacht naar kwetsbare groepen: personen die voor hun beroep vaker in contact komen met biociden of personen die gevoeliger zijn voor de mogelijke gezondheidseffecten.  

Zo is er een opleiding voorzien voor professionelen die met zeer giftige producten werken. Professionele gebruikers van insecticiden en producten voor de bestrijding van ratten of muizen (rodenticiden) zullen een verplichte opleiding moeten volgen en een licentie behalen. De opleiding zal de alternatieven, de gevaren van de producten, de gebruiksinstructies en de voorzorgsmaatregels behandelen. Met deze kennis zullen de professionele gebruikers beter beschermd zijn.

De FOD Volksgezondheid zal volgende jaren ook inzetten op een campagne om mensen thuis bewust te maken van de risico’s van biociden zoals ontsmettingsmiddelen. De campagne zal verschillende tips geven over veilig en correct gebruik.

Het reductieplan bevat daarnaast acties voor enkele specifieke stoffen, waaronder hormoonverstoorders. Producten met gekende hormoonverstoorders mogen niet meer door het brede publiek gebruikt worden; bij de producten voor professionelen worden de risico’s geëvalueerd en opgevolgd.

Net als bij antibiotica kan ondoordacht gebruik van ontsmettende biociden leiden tot antimicrobiële resistentie, waardoor het product niet langer het gewenste effect heeft. De FOD Volksgezondheid gaat daarom de volgende jaren in overleg met de producenten om het etiket en de verpakking te verbeteren, en zo goede praktijken (juiste dosering en gebruik) te bevorderen.

Het plan omvat ook acties voor het verwerven van meer kennis over gezondheidseffecten van biociden. De FOD blijft in samenwerking met het Antigifcentrum het aantal ongelukken met biociden opvolgen. Jaarlijks wordt een rapport over de Belgische biocidenmarkt gepubliceerd. De verslagen van eerdere jaren vindt u  in de rubriek publicaties. De markt van de gevaarlijkste producten, het zogenaamde gesloten circuit van biociden, zal in meer detail geanalyseerd worden.

De controle van de producten is eveneens een belangrijke pijler: de federale milieu-inspectie ziet erop toe dat enkel toegelaten producten gebruikt worden en haalt niet-toegelaten producten van de markt.

Tot slot wordt de uitvoering van het plan opgevolgd door een Raad van belanghebbenden, en wordt een tussentijds en een eindrapport opgemaakt over de uitgevoerde acties.

Meer info :

Terug naar boven